חוק הקלות לחרש התשנ"ב-1991

הרקע והגורמים לחקיקתו ותרומתו לשיח הציבורי אודות אנשים בעלי מוגבלויות*

היזמה לחקיקה פרטנית הנוגעת למצוקתה של אוכלוסיית הילדים החרשים וכבדי השמיעה, נועדה לתקן שלשה עיוותים: הראשון שבהם הוא מציאת פתרון כלכלי, במסגרת המוסד לביטוח לאומי, לצורך הקלה על הנטל הכספי המוטל על המשפחה לצורך רכישת מכשור, סוללות וטיפולים נוספים. השני, מתן ביטוי בחוק החינוך המיוחד, לצרכיהם הייחודיים של ילדים אלו. העיוות השלישי היה בחוסר נגישותם של שידורי הטלוויזיה לאוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה.

בנוסף, חשבו היוזמים כי עצם הדיון והשידורים שיכללו עזרים דוגמת כתוביות או תרגום לשפת סימנים, ייחשפו את האוכלוסייה הכללית אל מצוקת האוכלוסייה הלוקה בשמיעתה.

ראשיתה של היזמה בהדגשת מקומה המרכזי של קצבה לילד כבד שמיעה. למעשה, במבט לאחור, היה זה חלק בתהליך שינוי חברתי רחב שחל בקרב אנשים עם מוגבלויות שהוביל לשינוי פריזמה חברתית[1]. את מקומה המרכזי של הקצבה תפסה ההכרה בצורך באקטיביזם של בעלי הצרכים המיוחדים עצמם, לשינוי מעמדם ותפיסת החברה בכללותה את מקומה ביחסה אל בעלי הצרכים המיוחדים בה.

בעוד שבראשית הדרך, המערכת המשפטית הייתה למעשה מקור חסימת הגישה אל עבר שינוי תודעתי ומעשי כאחד, הרי שבסופו של התהליך, החקיקה והמשפט היוו משאב רב עצמה  לפעולות עתידיות להבטחת שוויון ולהשגתו.

במבחן התוצאה נראה כי מטרת היזמים השיגה את יעדיה.

שאלת תמיכת הביטוח הלאומי נפתרה, לפחות בחלקה, באמצעות התקנת תקנות מיוחדות שהותקנו תוך כדי דיוני וועדת העבודה והרווחה בהכנת החוק המדובר. פתרון דומה נמצא גם לעיוות השני בתגבור מערך שיעורי העזר, גם זאת במסגרת התקנת תקנות ולא בחקיקה ראשית בחוק החינוך המיוחד.

החקיקה עצמה הצטמצמה ונגעה בחובת רשויות השידור לצרף כתוביות ו/או תרגום לשפת סימנים.

במבט לאחור, נראה כי התרומה העיקרית של החקיקה היא בהנגשת הבעיה לציבור הרחב. כיום החוק מכיר בזכותם של לקויי שמיעה לשירותי תמיכה בתקשורת הכוללים, בין היתר, שירותי תרגום אינדיבידואלים לשפת סימנים או לתמלול בתחומי חייהם השונים, כגון: בריאות, משפט, חינוך, רווחה ותעסוקה. החוק מעגן את זכותם של לקויי השמיעה להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה, כדי למצות את מלוא יכולתם האישית.

התרגום לשפת סימנים, הפך לדיסציפלינה מקצועית עם קודים וכללי אתיקה. באופן כללי, ניתן לומר כי נעשים מאמצים על מנת שזכויותיהם של לקויי שמיעה בישראל לשירותי תרגום, המגיעים להם בחוק, יבוצעו הלכה למעשה. בנוסף נעשים מאמצים לשפר ולקדם זכויות אלו, בין היתר, באמצעות חקיקת חוקים, דיונים בוועדות הכנסת ועתירות לבתי המשפט.

חקיקת החוק התבצעה בשלב בו עברה הפריזמה מהסתכלות על נושא כבדי השמיעה כנושא רפואי אל הפריזמה החברתית. ניתן לקבוע כי הסתכלות זו האיצה את קבלת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שנחקק ב התשנ"ח 1998.
מטרת החקיקה הייתה להביא לצמצומו של הפער, הקיים בין מציאות חייהם של אנשים עם מוגבלות לבין עקרונות השוויון וכבוד האדם. מכוח אותו חוק הוקמה, באוגוסט 2000, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים. הנציבות ממונה על יישום חוק זה וחוקים אחרים הקשורים לאנשים עם מוגבלות. מי שעמד בראש הנציבות היה מר אחיה קאמרה שהנו אדם כבד שמיעה.
במסגרת פעילותה, השתתפה הנציבות במסגרת האו"ם. משלחת שכללה את נציגי הנציבות ונציגי מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, משרד החוץ, ארגון 'בזכות' ואנשים עם מוגבלות מישראל, היתה שותפה לניסוח האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות, כמו גם להתוויית העקרונות הכלולים בה. מדינת ישראל חתמה על האמנה ב-31 במרס 2007, ובכך אישרה כי היא מצטרפת למדינות הפועלות לשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות. לאחר החתימה התנהל תהליך שבו משרדי הממשלה הרלוונטיים בדקו אם החוקים בישראל תואמים את עקרונות זכויות האדם שבאמנה.
התקיימו דיונים ממושכים עם משרדי הממשלה, בהובלת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. ב-28 בספטמבר 2012 אשררה מדינת ישראל את האמנה[2], והגישה הסתייגות מסעיף אחד בה. משמעות אשרור האמנה היא שישראל קיבלה על עצמה לבצע את החובות הקבועות באמנה. נכון לחודש יולי 2014 חתמו על האמנה 158 מדינות מתוך 193 המדינות החברות באו“ם ואשררו אותה 147 מדינות.

חקיקת חוק הקלות לחרש מהווה case study ממנו ניתן להסיק ולהשליך על יכולת השגת מטרות ויעדים בהם המשפט יכול לתרום רבות להנגשת החברה הכללית ולמודעותה לצרכי הפרט בכלל ולצרכי אנשים עם מוגבלויות בפרט. עדיין יש מקום לעשיה מרובה. מן הראוי שהציבור ומוסדות השלטון בישראל יהיו קשובים לצרכיה של קהילת לקויי השמיעה, החיה בקרבם, וימשיכו לפעול לשמירה על זכויותיה ולקידומה.
למערכת המשפט תפקיד מרכזי בתהליך.

* דברי סיכום לעבודה סמינריונית שהוגשה לפרופסור עמיחי כהן מסגרת לימודי משפטים, הקריה האקדמית אונו.

[1] דיון דומה אצל שגית מור, 'לקראת רדיקליזציה של קצבת נכות כללית – דילמות של מאבק לשינוי חברתי' משפט חברה ותרבות / העצמה במשפט (תשס"ח) עמודים 157-91.

[2] אודות אשרור האמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות ראה

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2012/Pages/des5100.aspx