תביעה לגירושין

תחומי עיסוק

על פי החוק, הליך הגירושין נתון לסמכותו הבעלדית של בית הדין הרבני, על פי דין תורה.

גירושין בדין העברי (בהלכה): דיני גירושין בהלכה נלמדים מהפסוקים בספר דברים "כי ייקח איש אישה ובעלה…" (דברים כ"ד, א-ב). דהיינו, התורה קובעת שלא ניתן לגרש סתם, אלא בהכרח יש למצוא עילה לצורך גירושין. בהתאם לכך, הספרות ההלכתית דנה בשאלה מהי עילת הגירושין הלגיטימית העונה על התנאי שהתורה קובעת.

עילות גירושין: מהותן של העילות לגירושין- פגיעה בהסכם הנישואין באופן יסודי כגון הסתרת דברים מהצד השני דוגמת בעיות רפואיות, נטייה מינית, פוריות.

בחז"ל מצאנו רשימה של שלש עילות גירושין מרכזיות, שאינן מהוות רשימה סגורה: נדרים, התנהגות בלתי ראויה, מומים.

יש להדגיש כי חלק מן העילות בית הדין יחייב מתן גט ובחלק אף יכפה את מתן הגט. האבחנה בין הפרמטרים השונים הנדרשים לצורך הקביעה האם אכן זו עילת גירושין אם לאו, כמו גם ההכרעה אם זו עילת חיוב בגט או חובת כפיית גט, מצריכה ידע ומיומניות וכדאי נלהתייעץ עם עורך דין הבקיא בדין העברי ובדיני המשפחה.

כאן המקום להדגיש כי אם ישנה הסכמה הדדית בין הצדדים, אין צורך בעילה וניתן להגיע להסכם גירושין שיקבל תוקף של פסק דין.

סרבנות גט: בהתאם להלכה רק הבעל יכול לתת גט לאשתו לעומת המקובל בעולם, שביהמ"ש הוא אשר מורה על גירושין באמצעות פס"ד. לאור האמור, לא מעט הם אלא שנקטו בגישת  "הגבר העריץ", על פיה נאלצה האישה לוותר על כל זכויותיה (כתובה, רכוש משותף וכד'), על מנת להשיג גט. עם קבלת חרם דרבנו, שאסר לגרש אישה בעל כרחה, נקבעה  "זכות וטו הדדית". באמצעות התקנה, הוענק לאישה כוח מקביל המונע מהגבר את היכולת לגרש את האישה שלא ברצונה. הרא"ש כותב כי "[רבינו גרשום] תיקן להשוות את כוח האישה לכוח האיש: כמו שהאיש אינו מוציא אלא לרצונו, כך האישה אינה מתגרשת אלא לרצונה" (שו"ת הרא"ש, כלל מ"ב א.).

על אף דברי הרא"ש, לא אחת אנו נתקלים בבעיית סרבנו הגט הן מצד הגבר המסרב לתת גט לאשתו על אף פסיקת בית הדין והן מצד האישה המסרבת לגירושין. מצוקת הנשים והגברים מסורבי הגט היא רבה ועדיין מצבם של הגבר והאישה אינו זהה. 

מצוקת הנשים המסורבות גט: אישה ללא גט, אסורה על גברים אחרים, בעוד הגבר אשר אינו עובר על איסור גילוי עריות (אפילו אם הביאה אסורה מחוץ לנישואין). אשת איש המביאה לעולם ילדים ממישהו אחר, הילדים ממזרים. האישה להבדיל מהגבר, מאבדת  פוריותה  בגיל צעיר יחסית (סביב גיל 36 – 40). כמו כן כאשר אישה מסרבת לקבל גט, גבר יכול לקבל היתר ממאה רבנים לשאת אישה נוספת, וזאת להבדיל מהאישה שלא יכולה לקבל גט בחתימתם של 100 רבנים. המצוקה החמורה מכל הנה המצוקה הרגשית של אישה הנשואה לגבר שהיא רוצה להתנתק ממנו, ובכל זאת הוא מעכב אותה מהרצון להמשיך בחייה ( מצוקה זו רלבנטית גם לגברים).

מצוקת גברים מסורבי גט: נשים נמנעות מליצור קשרים עם גברים נשואים אפילו אם הגבר לא מקפיד על קלה כחמורה. גבר מסורב גט, מחויב לשלם לאשתו מזונות (עד לגירושין בפועל), להבדיל מאישה שאינה משלמת לבעלה מזונות כלל. מסורבת גט יכולה להביא לידיעת הדיינים על קיום יחסים עם גבר זר במהלך הנישואין, וביה"ד הרבני מאלץ את הבעל לגרש את האישה, וזאת להבדיל מהגבר שמעשה זה לא יגרום לביה"ד לאלץ את האישה לקבל את הגט. 

המצוקה החמורה מכל הנה המצוקה הרגשית של גבר הנשוי לאישה שהוא רוצה להתנתק ממנה, ובכל זאת היא מעכבת אותו מהרצון להמשיך בחייו.

הכלים המשפטיים העומדים לסיוע למסורבי גט:

להלכה פסק הרמב"ם כי על אף שהגבר צריך לתת את הגט מרצונו בלבד, ניתן לכפות  עד שיאמר "רוצה אני", והגט אינו "גט מעושה" האסור עפ"י ההלכה.

בהתאם לחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ"ה-1995: ניתן להפעיל כנגד סרבני גט  א. צו עיכוב יציאה מהארץ.  ב. מניעת קבלה / שלילת רישיון נהיגה.  ג. מניעה מעיסוק במקצוע, לרבות שלילת תעודה מקצועית. החוק קובע שגם אם אישה מסרבת לקבל גט, הדיין יכול להוציא צווי הגבלה גם נגד האישה. נגד הבעל כל דיין רשאי להוציא צווי הגבלה, ואילו נגד אישה, רק נשיא ביה"ד הרבני הגדול רשאי להוציא צווי הגבלה. כמו כן ניתן לחייב פיצויים נזיקיים. מבחינת ההלכה זו בעיה שכן ישנו חשש לגט מעושה אך לאחרונה מטילים בתי המשפט פיצויים שכאלו.