ייפוי כח מתמשך

תחומי עיסוק

חושבים קדימה, לוקחים אחריות. הרבה צעירים בריאים חותמים היום על ייפוי כוח מתמשך, המאפשר להם לקבוע מי יחליט עבורם בעניינים אישיים, בעניינים רפואיים ובענייני רכוש.

באפריל 2016 נכנס לתוקף תיקון מספר 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תשכ"ב-1962), המאפשר לכל אדם בגיר מעל גיל 18 לקבוע מי יקבל עבורו ובשמו החלטות, אם חלילה לא יוכל לעשות זאת בעצמו. לא מעט צעירים מממשים את הזכות וחותמים על המסמך החשוב הזה.

התיקון לחוק מבטא שינויים שעובר העולם המערבי בנוגע לתפיסה החברתית. הגישה הפטרנליסטית הוחלפה בגישה ששמה דגש על כבודם ועל זכויותיהם של אנשים, ובהבנה שחובתה של המדינה לאפשר לכל אדם לממש את כשרותו המשפטית ולמצות את זכויותיו, ולשתף אותו ככל הניתן בהחלטות הנוגעות אליו.

הגישה החדשה מבוססת על העובדה שבני אדם שונים ונבדלים זה מזה, ואל לנו להתייחס אליהם כמקשה אחת. גישה זו מבקשת להעצים ולהגביר את עצמאותו של כל אדם, גם אם הוא מוגבל ביכולתו לקבל החלטות. לפני התיקון לחוק, האפשרות היחידה לסייע למי שאיבד את כושר שיפוטו או שיכולתו לקבל החלטות נפגמה, הייתה מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט. לא פעם האפוטרופסות הגבילה את זכויותיו וחירותו של האדם בנוגע לגופו או רכושו. האפשרות של ייפוי כוח מתמשך שמה במרכז את הזכות של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו, ואף לקבוע איך ייראו אורחות חייו וענייניו הרפואיים והכספיים גם לאחר שיאבד את צלילות דעתו.

השינוי בחוק נועד לתת מענה למצב כואב אך שכיח: בן משפחה מאבד את יכולתו לדאוג לעצמו ומוכרז כחסוי. במצב כזה קרובי משפחתו עלולים לנהל מאבק משפטי ביניהם סביב השאלה מי ימונה כאפוטרופוס שלו. בהיעדר הסכמה בין בני המשפחה, בית המשפט יקבע את זהות האפוטרופוס. כאשר בית המשפט נדרש להחליט, האפוטרופוס עלול להיות אדם זר לחלוטין, המועסק בחברה חיצונית הנותנת שירותי אפוטרופסות לחסויים. בשלב זה לרצונו של החסוי אין שום משקל ממשי, ולמעשה כל ההליך יוצא משליטתו לחלוטין.

ההליך של ייפוי כוח מתמשך מנסה למצות עד תום את הגישה של "רצונו של אדם – כבודו", ותואם גם לעקרונות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. יותר מזה, הרציונל של ייפוי כוח מתמשך נטוע עמוק גם במקורות המשפט העברי ותואם את העקרונות של "כבוד האדם" ו"כבוד הבריות".

לאחר החתימה, מופקד ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי, המנהל מרשם של ייפוי כוח. האפוטרופוס הכללי ישלח הודעה לממנה ולעורך דינו על אישור או דחייה של בקשת ההפקדה. מעת שהופקד המסמך ועד לכניסתו לתוקף, האפוטרופוס הכללי ישלח תזכורת בכל 3 שנים כדי לוודא שהאדם הממנה אינו רוצה לשנות את ייפוי הכוח מסיבה כלשהי.

עצם החתימה על המסמך אינה פוגעת בדבר – אדם החותם על המסמך נותר עם כשרות משפטית לקבלת החלטות שונות. הממנה אף יכול לבטל את ייפוי הכוח שנתן בכל עת.