צוואות

תחומי עיסוק

"הואיל ואין איש יודע את עתו ומידת ימיו ומוות וחיים ביד הנותן חיים לכל בריה, רצוי לו בעודו בחיים,
בהכרתו השלמה והמוחלטת לצוות מה שיעשה עם רכושו ונכסיו לאחר אריכות ימיו ושנותיו".

זהו נוסח אחד מני רבים מנוסח פתיחתה של צוואה. במילים אלו טמון אחד התנאים הבסיסיים לעריכת צוואה, אותם דורש החוק לצורך קיומה של צוואה והוא 'הכרה שלימה ומוחלטת'.

הניסיון מלמד כי רבים וטובים נמנעים מלדון בכלל בצורך לעריכת צוואה שלא לדבר על הימנעות מכתיבתה. למעשה החוק מגדיר מפורשות מה ייעשה ברכושו של אדם לאחר פטירתו, גם אם לא השאיר אחריו צוואה. מצב זה מוגדר בחוק כ 'ירושה על פי דין'.

היורשים על פי חוק הם בני משפחתו של המנוח, לפי מעגלי קרבה שקובע חוק הירושה. לדוגמא אדם נשוי עם שני ילדים, שלא ערך צוואה, רכושו יחולק באופן שווה בין אלמנתו וילדיו: 50% לאלמנתו ו-50% לילדיו, באופן שכל אחד משני ילדיו יקבל 25% מהרכוש. על רקע זה עלולים להתגלע חילוקי דעות וסכסוכים בתוך המשפחה.

לרוב ברור כי אין אדם המעוניין בהתהוותם של סכסוכים בתוך המשפחה ובעיקר לא על רקע רכוש הנותר לאחר אריכות ימיו ושנותיו. לרוב סבור המוריש כי די לו בכך שמביע בעל פה בפני בני משפחתו את רצונותיו מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו.

למעשה סכסוכים רבים בתוך המשפחה נובעים דווקא על רקע חלוקת רכוש אחרי הסתלקותו של האדם לבית עולמו. סכסוכי ירושה מציתים את המיון מכיוון שהם מפגישים מוות, הון, משפחה ומשפט. בני משפחה אחדים עלולים להרגיש מקופחים, אחרים יטענו כי המוריש לא היה בהכרה מלאה או שנתון היה להשפעה לא הוגנת.

כתיבת צוואה ערוכה כדין, עשויה לפתור את מרביתן, אם לא של כל הבעיות העלולות להתעורר.

צוואה הערוכה כדין, מביאה בחשבון את אפשרויות ההתנגדויות השונות העלולות לקום לצוואה ולהתמודד עימן בטרם פורצות. צוואה הערוכה כדין בכוחה  להגדיר את היורשים באופן שונה מהקבוע בחוק כמו גם לתת הוראות מיוחדות באשר לאופן חלוקת הרכוש ובעיקר כאשר ישנם יורשים המצריכים התייחסות ייחודית ומיוחדת. בעת עריכת הצוואה ניתן להתנות תנאים לקבלת הירושה, להתייחס באופן ייחודי לבני זוג ידועים בציבור, ניהול הנכסים לאחר פטירת המוריש כמו גם תכנוני מס.

הכנת הצוואה כחוק, גוברת על החוק של ירושה על פי דין ומותירה בידי המוריש את הסמכות לקבוע מה ייעשה ברכושו בעת אשר כבר לא יהיה בעולם. 

בנוסף לתנאי של היותו של כותב הצוואה  בהכרה שלמה ומוחלטת, צוואה התופסת על פי חוק, מצריכה קיומם של תנאים נוספים. בהעדרם של תנאים אלו, עלולה צוואה, שהוכנה לכאורה כראוי, להיפסל על ידי בית המשפט בין אם יערערו אחריה ובין אם לאו.

דבר החשוב לא פחות הוא להכין צוואה שתעמוד גם בתנאי המשפט העברי. לרוב המודעות לתנאי זה, נעלמת מעיניהם של עורכי הצוואות, המקפידים בעיקר על עמידה בתנאי החוק.

מומלץ אפוא לפנות אל עו"ד הבקיא במשפט הישראלי, שיכין צוואה בהתאם לתנאים הנדרשים. חשוב לא פחות מכך לבחור בעורך דין הבקיא גם במשפט העברי, שכן צוואה שהוכנה רק על פי תנאי החוק בלא להתייחס אל המשפט העברי עלולים להימצא בה פגמים הפוסלים אותה, על פי ההלכה היהודית.

 לשון פתיחת מאמר מחקרי של ד"ר דפנה הקר , 'מאפייניהם של סכסוכי ירושה בישראל – ממצאי מחקר אמפירי'

צוואות הדדיות

צוואה הדדית נועדה להגדיר את גורל הנכסים המשפחתיים על ידי שני בני הזוג במשותף. היא נערכת על ידי שני בני הזוג במשותף וכתובה באופן סימטרי תוך הסתמכות של בני הזוג זה על זה. צוואה הדדית מבטיחה כי בעת פטירתו של אחד מבני הזוג לא יוכלו שאר היורשים לשים את ידם על עיזבונו של הנפטר ומעניקה לשני בני הזוג שקט נפשי.

צוואה הדדית אינה ניתנת לביטול או לשינוי באופן חד צדדי ומצריכה מתן הודעה בכתב לבן הזוג. לאחר פטירת אחד מבני הזוג, כדי לשנות את הצוואה צריך בן הזוג הנותר להשיב את הנכסים שירש לידי העיזבון. 

כאשר בני זוג לא עורכים צוואה הדדית, לעיתים עלול להיווצר מצב שבו בן הזוג הנותר ייאלץ לעזוב את הדירה המשותפת, אם בשל סכסוך ירושה, ואם בשל התנגדות ילדי בני הזוג להכנסת בן זוג חדש למגורי ההורים.

 

בשנת 2005 הוסדר הנושא של צוואה הדדית במסגרת חוק הירושה. למעשה, צוואה הדדית היא שתי צוואות בעלות תוכן זהה המצורפות יחדיו. בדרך כלל הצוואות ההדדיות קובעות כי בן הזוג יירש את כל רכושו של בן הזוג שנפטר, ולאחר אריכות ימיו ושנותיו יעבור הרכוש לידי הילדים ולא לידי אף גורם אחר.

על אף האמור, ניתן לכלול בצוואה הדדית גם הוראות שונות כגון יורש אחר יורש, רישום הערת אזהרה וכדומה. למשל, ניתן להוסיף הוראה שתקבע כי לאחר פטירת בן הזוג השני, כל מה שהוריש לו בן הזוג שנפטר לפניו יועבר לילדים המשותפים, כך שהעיזבון יישאר במשפחה ולא יימסר לבן זוג חדש או לצד שלישי אחר.

בדומה לכתיבת צוואה רגילה, גם צוואה הדדית אמורה להתאים לדרישות הצורניות של צוואה וחשוב לבחור עו"ד הבקיא בהוראות החוק. צוואה הדדית הערוכה כדין מביאה בחשבון את אפשרויות ההתנגדויות השונות העלולות לקום לצוואה ומתמודדת עימן בטרם פורצות. צוואה ערוכה כדין גוברת על חוק "ירושה על פי דין" ובכוחה להגדיר את היורשים ולתת הוראות מיוחדות באשר לאופן חלוקת הרכוש וכאשר ישנם יורשים המצריכים התייחסות ייחודית ומיוחדת.

מלבד התנאי של הכרה שלמה ומוחלטת של כותב הצוואה, החוק דורש תנאים נוספים שבהעדרם צוואה עלולה להיפסל על ידי בית המשפט. כמו כן, חשוב מאוד להכין צוואה שתעמוד גם בתנאי המשפט העברי. הרבה פעמים התנאי הזה נעלם מעיניהם של עורכי הצוואות, המקפידים בעיקר על עמידה בתנאי החוק, ובצוואה עלולים להיות פגמים הפוסלים אותה על פי ההלכה היהודית.

מומלץ לפנות אל עו"ד הבקיא הן במשפט הישראלי והן במשפט העברי כדי שיכין צוואה בהתאם לתנאים הנדרשים.